Warunki pracy, szczególnie w przypadku wykonywania czynności na wysokościach i przy obsłudze różnorodnych maszyn, mogą zagrażać ludzkiemu bezpieczeństwu, a nawet życiu. Kiedy zdarzenie, którego uczestnik doznał uszczerbku na zdrowiu, wydarzyło się w miejscu jego pracy, należy się jemu odszkodowanie powypadkowe. Większość pracowników ubiega się o odszkodowanie powypadkowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, niewielu spośród nich zdaje sobie jednak sprawę z tego, że pieniężną rekompensatę za wypadek w miejscu pracy można otrzymać także z polisy OC pracodawcy. Zakłady pracy są objęte programem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeszkoleniem do konkretnego stanowiska pracy i związanego z nią zakresu czynności. Pomimo tego, wciąż zdarza się niepokojąco dużo wypadków w pracy. Dzieje się tak przede wszystkim na skutek szkoleń BHP niedostosowanych do realiów czynności pracy, zaniedbań, nawet drobnych, pracowników i pracodawców, niewłaściwego przygotowania i zabezpieczenia stanowiska pracy oraz używania przestarzałego, wadliwego lub uszkodzonego sprzętu. Poszkodowanemu pracownikowi przysługuje odszkodowanie powypadkowe za utratę zdrowia i dochodów w związku z nieobecnością w pracy, poniesione koszty leczenia i dojazdy do placówek zdrowia, a także ewentualna renta wyrównawcza i zdrowotna.

Naklejki foliowe https://booklet.pl/oferta/naklejki-i-vlepki-foliowe Drukarnia Booklet http://www.bisnode.pl/blog/4f-poznaj-silne-polskie-marki/